Ouders

Onze school kan niet zonder de hulp van ouders.
Hulp op school
Onze school kan niet zonder de hulp van ouders. Op allerlei terreinen zetten zij zich in voor onze school. We waarderen hun hulp zeer.

Medezeggenschapsraad (hierna MR)
De MR van onze school bestaat uit twee geledingen: drie vertegenwoordigers van de ouders en drie vertegenwoordigers van het team. De MR is bevoegd om alle zaken met betrekking tot de school te bespreken en heeft, afhankelijk van het onderwerp, advies- of instemmingsrecht. De MR overlegt met directie (namens het schoolbestuur) over zaken die de school direct aangaan (bijvoorbeeld over het vakantierooster, schoolplan,…).

Ouderraad (hierna OR)
De OR is een groep enthousiaste ouders die nastreeft om het, op en om de school, zo aangenaam mogelijk te maken voor de kinderen en hun ouders. Om dit te bereiken zal de ouderraad veel samenwerken met de school. Daarnaast streeft de ouderraad naar het vergroten van de betrokkenheid van de ouders met de school, door te fungeren als aanspreekpunt en doorgeefluik voor de ouders en de school.

Jaarvergadering en ouderbijdrage
Elk jaar in oktober vindt de jaarvergadering van de OR/MR plaats. Op deze avond wordt het afgelopen jaar besproken, de financiën, de begroting doorgenomen en door alle aanwezigen wordt een voorstel over de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld.