Passend onderwijs en SOP

Passend onderwijs en School Ondersteunings Profiel
De basiszorg is het aanbod van onderwijszorg en zorgvoorzieningen, die de school zelf binnen de eigen schoolorganisatie kan bieden aan alle leerlingen. De kern van de basiszorg wordt uitgevoerd in de groep door de eigen leerkracht. Onder de basiszorg vallen ook maatregelen voor alle leerlingen zoals pre-teaching, werken in instructiegroepen, inzet van de onderwijsassistenten en andere deskundigen binnen de school. In onderstaand overzicht beschrijven wij wat we boven de basisondersteuning aanvullend aanbieden én hoe we omgaan met arrangementen extra ondersteuning.
De leerlingen kunnen zich op school ontwikkelen in een veilige omgeving. We hebben een schoolveiligheidsplan waarin de visie op veiligheid is beschreven. Ons uitgangspunt is preventief te handelen vanuit een positieve benadering. Het pestprotocol is onderdeel van dit plan. We zetten in op het voorkomen van discriminatie, pesten en incidenten. Het schoolveiligheidsplan ligt ter inzage in school.

In onderstaand overzicht beschrijven wij wat we boven de basisondersteuning aanvullend aanbieden en hoe we omgaan met arrangementen extra ondersteuning.

In het kader van preventieve en licht curatieve interventies maken wij gebruik van:

 • Het IEP (Inzicht in Eigen Profiel)-leerlingvolgsysteem

 • Een kleutervolgsysteem, te weten leerlijnen Het jonge kind in ParnasSys.

 • Het schoolondersteuningsplan (SOP) De poster hiervan is op deze website geplaatst

 • Zo werken we op De Clockeslach (handleiding voor de dagelijkse praktijk)

 • PDCA-ondersteuning en begeleiding binnen het team (handleiding van de zorg)

 • SEL-beleid (handleiding voor sociaal-emotioneel leren)

 • Schoolveiligheidsplan (hierin staan alle protocollen)


In het kader van “aanbod ondersteuning” hanteren wij de afspraken, die staan in het boven schoolse schoolveiligheidsplan. Dit plan bevat de volgende protocollen:

 • Protocol gedrag (inclusief pestprotocol)

 • Protocol gescheiden ouders

 • Protocol kindermishandeling

 • Protocol klachtenregeling

 • Protocol medisch handelen

 • Protocol privacy

 • Protocol rouwverwerking

 • Protocol schoolverzuim

 • Protocol schorsing en verwijdering

 • Protocol social mediaBij OOW (Openbaar onderwijs Westerwolde) hebben wij een APC-er (Anti-pestcoördinator) en een aandachtsfunctionaris:

APC:
Zij is het aanspreekpunt voor leerlingen die gepest worden, als zij willen praten over een situatie of vragen hebben. Ook ouders en collega’s kunnen bij haar terecht. Daarnaast coördineert zij het anti-pestbeleid op alle scholen binnen Openbaar Onderwijs Westerwolde. Ze kan vanuit haar opgebouwde kennis op het gebied van pesten en gedrag bijvoorbeeld fungeren als klankbord. Bijvoorbeeld voor collega’s met vragen over het tegengaan en voorkomen van pesten.

Aandachtsfunctionaris:
Medewerkers van Openbaar Onderwijs Westerwolde kunnen bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld bij haar terecht. De aandachtsfunctionaris zorgt voor de uitvoering van de meldcode. Daarnaast coördineert zij het proces rondom signaleren en verwijzen. Tot slot coördineert zij het zorgproces rondom de leerling en het gezin