Privacyverklaring


De gemeente Westerwolde verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om wettelijke taken uit te oefenen.

Bescherming van uw privacy
Als u gebruik maakt van onze diensten, gebruiken wij daarvoor uw persoonsgegevens. Meestal gaat het om algemene persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, adres, en dergelijke. Als het nodig is vragen wij ook om bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn: medische-, godsdienstelijke- of financiële gegevens. Voor het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens gelden strengere wettelijke regels. Meer informatie over hoe wij met persoonsgegevens omgaan kunt u vinden in ons privacybeleid.

Een belangrijk uitgangspunt bij het gebruiken van persoonsgegevens is de verantwoordingsplicht. Dit houdt in dat de gemeente Westerwolde, verantwoordelijk is voor de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en dat wij dat ook kunnen aantonen.

Beveiligingsmaatregelen
Wij garanderen dat wij veilig omgaan met uw persoonsgegevens. Niet elke ambtenaar mag ze inzien of gebruiken. De gemeente Westerwolde deelt uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet met anderen, behalve als we dat van de wet mogen. Hiervoor nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn volgens de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

Als wij het verwerken van uw persoonsgegevens uitbesteden aan een externe partij, maken wij schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van uw gegevens om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens.

Geheimhoudingsplicht
Naast technische beveiligingsmaatregelen, hebben gemeentelijke medewerkers een geheimhoudingsplicht en wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. De functionaris gegevensbescherming houdt binnen de organisatie toezicht op de naleving van de wettelijke regels omtrent privacy.

Bewaren van persoonsgegevens
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. Als er sprake is van een wettelijke bewaartermijn dan bewaren we de gegeven niet langer dan deze termijn.

Register van verwerkingen
In een register van verwerkingen staat de belangrijkste informatie waar en op welke manier wij uw persoonsgegevens binnen de gemeente gebruiken en bewaren. Wilt u inzage in dit register? Neem dan contact met ons op.

Uw rechten
Als inwoner heeft u een aantal rechten waardoor u het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente kunt controleren. Lees meer over hoe het gebruik maken van uw rechten.


  • Recht van inzage (artikel 15 AVG)

  • Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

  • Recht op vergetelheid (gegevenswissing) (artikel 17 AVG)

  • Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)

  • Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid gegevens) (artikel 20 AVG)

  • Recht van bezwaar tegen verwerking (artikel 21 AVG)

  • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming/profileren (artikel 22 AVG)


Informatie en contact
Uiteraard helpen wij u graag verder als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Of als u klachten heeft met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) via privacy@westerwolde.nl of bel met 0599 32 02 20.
Mocht u er niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de wetgeving ook recht op juridisch advies of het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens en meer informatie vinden op de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Persoonsgegevens op de gemeentelijke website
De gemeente Westerwolde gebruikt persoonsgegevens die via deze website worden verzameld alleen voor het doel waarmee u ze achterlaat. Als u bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult, gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op uw aanvraag (telefonisch of per post) te reageren. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wanneer u onze website bezoekt, worden gegevens vastgelegd. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen.

Cookies
De gemeente Westerwolde gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Lees meer over ons Cookiebeleid.

Toepasselijk recht
Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Wijziging Privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door de gemeente Westerwolde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen gelden vanaf het moment dat ze op de website van de gemeente Westerwolde staan. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.